ชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

Main Article Content

ฐาปนี เครืออนันต์
นฤมล เทพนวล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาประสิทธิภาพชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถม (2) ศึกษาทักษะการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการสอนด้วยชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่านสำหรับชั้นประถมศึกษา และ(3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ รังสิต  ปีการศึกษา 2559 จำนวน 20 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้  สื่อการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่าน  แบบวัดทักษะการอ่าน  แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 81.25/82.25 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.5 ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.45 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่านอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย