การบริหารจัดการการผลิตข้าวปลอดสารพิษของจังหวัดอ่างทอง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Main Article Content

ธวัช ทองโอภาส
สัมพันธ์ พลภักดิ์

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษา(1) สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ และ(3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการผลิตข้าวปลอดสารพิษของจังหวัดอ่างทองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการวิจัยแบบผสมผสานเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบได้ความเที่ยงตรงที่ระดับ 0.87 และค่าความเชื่อถือได้ที่ระดับ 0.85 เป็นเครื่องมือ ประชากร คือ เกษตรกรที่ปลูกข้าวทั้งหมด จำนวน 6,148 คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 942ได้มาจากการคำนวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน นอกจากนี้ยังได้มีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ 9 คน เพื่อได้ข้อมูลเชิงคุณภาพอีกด้วย ผลการศึกษาพบว่า (1) สภาพปัญหาการพัฒนาการบริหารจัดการที่สำคัญคือ การที่จังหวัดไม่ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวปลอดสารพิษโดยยึดถือทางสายกลางที่สอดคล้องกับความสามารถของเกษตรกร (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่สำคัญคือจังหวัดควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวปลอดสารพิษโดยยึดถือทางสายกลางที่สอดคล้องกับความสามารถของเกษตรกร และ(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการการผลิตข้าวปลอดสารพิษของจังหวัดอ่างทองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สำคัญคือ ยุทธศาสตร์การดำเนินที่ตอบสนองต่อทางสายกลาง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย