การบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ทำการเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

กวินพัฒน์ เอี่ยมโคกสูง
สัมพันธ์ พลภักดิ์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญทำให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมาประสบผลสำเร็จ  การวิจัยเป็นแบบผสมผสานซึ่งเน้นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกร จำนวน 1,107 คน สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ  การวิเคราะห์ข้อมูล  ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาการบริหารจัดการที่สำคัญ คือ จังหวัดไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงปัญหาการทำการเกษตรของเกษตรกรในสภาพปัจจุบันที่มีปัญหาทั้งในด้านการผลิต การตลาด และการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากเท่าที่ควร (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่สำคัญ คือ จังหวัดควรรณรงค์ในด้านการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงปัญหาการทำการเกษตรในปัจจุบันที่มีปัญหาด้านการผลิต การตลาด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากเท่าที่ควร และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญทำให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมาประสบผลสำเร็จ คือ หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย