การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Main Article Content

วรวุฒิ แสงทอง
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

Abstract

 การวิจัยแบบผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ และ (3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากร คือ นักเรียนนายร้อยในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปีการศึกษา 2558  รวม จำนวน 1,073 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นการศึกษาจากประชากรทั้งหมด จำนวน 1,073 คน วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ รวมทั้งใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน แบบตัวต่อตัว ด้วยแบบสอบถามแนวลึกแบบมีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า (1) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมหรือจัดเนื้อหาในหลักสูตรเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำของนักเรียนนายร้อยในเรื่องการตัดสินใจด้วยความกล้าหาญที่ไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง (2) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าควรมีแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมหรือจัดเนื้อหาในหลักสูตรเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำในเรื่องการตัดสินใจด้วยความกล้าหาญ ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง (3) การมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่สนับสนุนให้นักเรียนนายร้อยมีภาวะผู้นำสำหรับการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย