การบริหารจัดการการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอำเภอธัญบุรี

Main Article Content

กิรณา ระศรี
สัมพันธ์ พลภักดิ์

Abstract

การวิจัยแบบผสมผสานผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา (1) สภาพปัญหาของการบริหารจัดการ           (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญทำให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอำเภอธัญบุรีประผลสำเร็จ การศึกษานี้ เน้นการวิจัยเชิงปริมาณ มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมในเขตพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาของการบริหารจัดการ ที่สำคัญ คือ อำเภอมีเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริมการเกษตรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัญหาการบริหารจัดการด้านความพอประมาณ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ที่สำคัญ คือ อำเภอควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญทำให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการประสลผลสำเร็จ คือ การที่อำเภอได้รับความสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอจากรัฐบาล ภาครัฐ และภาคเอกชนในการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย