การบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Main Article Content

พระมหาปิยะบุตร วงศ์กันทราภัย
สัมพันธ์ พลภักดิ์

Abstract

การวิจัยแบบผสมผสานผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา (1) สภาพปัญหาของการบริหารจัดการ           (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญทำให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประผลสำเร็จ การศึกษานี้ เน้นการวิจัยเชิงปริมาณ มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธในจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1,109 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาของการบริหารจัดการ ที่สำคัญ คือ พระสังฆาธิการบางวัดไม่จัดเตรียมปัจจัยในด้านการพัฒนาสาธารณูปการของวัดไว้อย่างเพียงพอต่อการดำเนินงาน ทำให้การพัฒนาวัดทำได้ในวงจำกัด (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ที่สำคัญ คือ พระสังฆาธิการบางวัดควรจัดเตรียมปัจจัยในด้านการพัฒนาสาธารณูปการของวัดไว้อย่างเพียงพอต่อการดำเนินงาน จะทำให้การพัฒนาวัดทำได้อย่างต่อเนื่อง และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญทำให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการประสบผลสำเร็จ คือ การที่คณะสงฆ์โดยพระสังฆาธิการบางวัดมีความเป็นผู้นำ มีนโยบายและแผนงานในการพัฒนาด้านสาธารณูปการของวัดที่ชัดเจน รวมถึงการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย