การประเมินสมรรถนะภาวะผู้นำทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา

Main Article Content

ชัชรินทร์ ชวนวัน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) โมเดลสมรรถนะภาวะผู้นำทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา (2) การพัฒนาเครื่องมือประเมินความต้องการฝึกอบรมสมรรถนะภาวะผู้นำทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา และ (3) การประเมินสมรรถนะภาวะผู้นำทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาวะผู้นำทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ปี 2554  จำนวนทั้งหมด 40  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  ใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า  (1) สมรรถนะภาวะผู้นำทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 5 ด้าน คือ ด้านนำการเปลี่ยนแปลง,ด้านนำทางวิชาการ,ด้านนำการบริหารสถานศึกษา,ด้านนำแบบมีส่วนร่วม และด้านนำพัฒนาวิชาชีพ  มีสมรรถนะย่อยรวมทุกด้าน  23  สมรรถนะ  พฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะ รวม 386  ตัวแปร (2) เครื่องมือประเมินความต้องการฝึกอบรมสมรรถนะภาวะผู้นำทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในระดับมากถึงมากที่สุด และ (3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะภาวะผู้นำทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาในระดับมาก สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประกอบ  23  สมรรถนะ ,เครื่องมือการประเมินความต้องการฝึกอบรม,และเครื่องมือประเมินสมรรถนะมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการนำไปใช้ ในระดับมาก และผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะภาวะผู้นำทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย