เสน่ห์การท่องเที่ยวไทยผ่านการวิเคราะห์ภาพถ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ภายใต้กรอบแนวคิดของสำนักสัญญะวิทยา: กรณีศึกษา กระบี่ กรุงเทพมหานคร โคราช พัทยา และ อยุธยา

Main Article Content

อุษา ศิลป์เรืองวิไล

Abstract

การวิจัยเชิงปริมาณฉบับนี้มีเป้าหมายที่จะค้นหาการสะท้อนภาพเสน่ห์การท่องเที่ยวไทยผ่านการวิเคราะห์ภาพถ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์บนพื้นฐานแนวคิดของสำนักสัญญะวิทยาผลการวิจัยพบว่าเสน่ห์การท่องเที่ยวไทยที่ถูกสะท้อนผ่านภาพถ่ายการท่องเที่ยวกระบี่ในประเด็นการเป็นนักสำรวจมากที่สุด ภาพถ่ายการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครในประเด็นชีวิตที่ตื่นเต้นมีสีสันมากที่สุด ภาพถ่ายการท่องเที่ยวโคราชในประเด็นความประทับใจในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งและประเด็นความสุขมากที่สุด และภาพถ่ายการท่องเที่ยวพัทยาและอยุธยาในประเด็นประสบการณ์อันสุนทรียะมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย