ปัจจัยที่อธิบายความพร้อมของหน่วยงานหลักในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 เพื่อพัฒนา การท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

วันชัย จึงวิบูลย์สถิตย์
วรเดช จันทรศร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน  ศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (1) เพื่อศึกษาระดับความพร้อมของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (2) เพื่อศึกษาระดับผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของแผน  (3) เพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของแผน และ (4) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ของเมืองพัทยา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 391 คน/หน่วย ได้จากการกำหนดโควตา สำหรับตัวแทนหน่วยงานหลักภาครัฐ และการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของแผน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามมาตรประเมินค่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.947 และค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ผลการศึกษา พบว่า (1) ระดับความพร้อม อยู่ในระดับ มาก (2) ระดับผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของแผน อยู่ในระดับสูง (3) ตัวแปรอิสระ  มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม   ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (4) ตัวแปรอิสระทุกตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม   ส่วนผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ให้ความเห็นว่าหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์นี้  มีความพร้อมในการปฏิบัติ ส่วนผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์  อยู่ในระดับน่าพึงพอใจเช่นกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย