ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

Main Article Content

นวรัตน์ ไวชมภู
อัจฉรา มุสิกวัณณ์
สุนีย์ เครานวล

Abstract

This descriptive research aimed to (1) study the level of time management ability of nursing students in Boromarajonani college of nursing, Yala (2) compare the average time management ability of nursing students in Boromarajonani college of nursing, Yala by gender and GPA. (3) compare the average time management ability of nursing students in Boromarajonani college of nursing, Yala by academic’s year. The samples were 162 nursing students of Boromarajonani college of nursing, Yala who were study in academic year 2016. Selected sample by random sampling method without replacement. The instrument was developed by the researcher. The content validity index (CVI) was 0.80. The reliability of Cronbach's coefficient alpha was 0.82. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, independent t-test, and one-way ANOVA. The research found that (1) time management ability of nursing students in the Boromarajonani college of nursing, Yala was at a moderate level (M = 3.43, SD = 0.36). (2) Time management ability between male and female students was significantly higher than male students (p<.05). The time management ability between students have GPA 2.00- 3.00 and GPA 3.01-4.00 is not different. (3) Time management ability of nursing students in Boromarajonani college of nursing, Yala in each academic’s year has ability to manage time in term of planning and evaluation different significantly (p <.01). Targeted time spending was significantly different (p <.05). The analysis of tine using was not significantly different (p> .05).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย