การตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย: กรณีศึกษา บริษัท ประกันวินาศภัย แห่งหนึ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

ชญาชล มาลาหอม
ธรรมวิมล สุขเสริม

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (2) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในองค์กร และการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และ (3) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ตัวแทนประกันวินาศภัย ทั้ง 4 ช่องทางในจังหวัดอุบลราชธานี.จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติวิเคราะห์ความแตกต่าง (t–Test).สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน.(F–Test) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน.(Correlation.Analysis) และ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท/ห้าง/ร้าน รายได้ 10,001 – 20,000 บาท และมีประสบการณ์ในการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ไม่แตกต่างกัน ปัจจัยภายในองค์กรทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยภายในองค์กร ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 ส่วนด้านอัตราค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย