Published: 2019-12-27

การพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยผ่านการเรียนรู้ในประเทศญี่ปุ่น

กันต์ อาลัยญาติ, จิราวัฒน์ เทพพงษ์, วรรณา ชินวิกัย, สิริรัตน์ สันตโยภาส

99-107

ปัจจัยพยากรณ์ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก

นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ, กิ่งแก้ว สำรวยรื่น, วิภาดา ศรีเจริญ, นุชจร ครองดี, สุทธญาณ์ เพ็งปรางค์

194-201

การจัดการขยะเหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคี

ดำหริ กำปั่นวงษ์, วรสิทธิ์ จริญพุฒ, นัยนา เกิดวิชัย, รัชฎา จิวาลัย

236-244

นวัตวิถีเชิงประวัติศาสตร์อยุธยาโมเดล

เกษียร วรศิริ, อุษณีษ์ เสวกวัชรี

245-258

Book Review

โชติกา ใจทิพย์, พิมพ์พร ชีวานันท์

370-373