การพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

Main Article Content

พิทักษ์ ศิลป์ประสิทธิ์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านการควบคุมบังคับบัญชา ด้านความพอเพียงของค่าตอบแทน และสวัสดิการ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (2) แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน (3) ปัจจัยที่มีความสำคัญกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามได้ผ่านการทดสอบ เพื่อหาค่าความเที่ยงตรง ได้ค่าเท่ากับ 0.97 และผ่านการหาค่าความเชื่อถือได้ ที่ระดับ 0.95 ประชากร คือ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 60 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 60 คน เก็บรวบรวมข้อมูลสนามดำเนินการระหว่างเดือน สิงหาคม-ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560 สามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาได้ จำนวน 60 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของประชากรทั้งหมด โดยวิเคราะห์เชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลรูปแบบของตาราง ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัญหาที่สำคัญ คือ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ยังไม่พึงพอใจในด้านความพอเพียงของค่าตอบแทนและสวัสดิการ (2) แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ คือ ควรมีหลักเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะที่ชัดเจนและเป็นธรรม โดยพิจารณาตามความสามารถและหน้าที่ของแต่ละบุคคล (3) ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญทำให้การพัฒนาในด้านความพอเพียงของค่าตอบแทนและสวัสดิการประสบผลสำเร็จ ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ สายการบังคับบัญชามีความยุติธรรม ความซื่อสัตย์และ สายบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานแบ่งงานตามความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ปัจจัยภายนอก ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนรวมถึงได้รับความร่วมมือจากครูและบุคลากรในการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย