การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

วิจิตร วิชัยสาร
ประภัสสร ทองยินดี
กรีฑา ไขแสง
สุภาภรณ์ งามวัน
ฐิติพงศ์ วิชัยสาร

Abstract

      

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย