การจัดการขยะเหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคี

Main Article Content

ดำหริ กำปั่นวงษ์
วรสิทธิ์ จริญพุฒ
นัยนา เกิดวิชัย
รัชฎา จิวาลัย

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงผสานวิธีตามลำดับขั้น ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาบทบาทของพหุภาคีในการจัดการขยะเหลือศูนย์ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคีเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ (3) เพื่อนำเสนอ รูปแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคี ในพื้นที่เทศบาลเมือง หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างภาคประชาชน ผู้บริหารธุรกิจเอกชนในพื้นที่บริการ ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลและเอกชน ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของยามาเน ได้ตัวอย่าง 850ราย สุ่มตัวอย่างแบบมีขั้นตอนและอิสระ ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก การประชุมกลุ่มสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้แบบสอบถามสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและตีความ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ สถิติ บรรยายได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้ ค่าที ค่าความแปรปรวนทางเดียว สหสัมพันธ์ เพียรสันและการถดถอยเชิงพหุผลการวิจัยพบว่า       1) พหุภาคีมีบทบาทในการจัดการขยะเหลือศูนย์ระดับปานกลาง 2) ความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความสำเร็จของการจัดการขยะเหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และมีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและสามารถอธิบายความของความผ้นแปรของความสำเร็จร้อยละสีสิบ และ3) รูปแบบของความสำเร็จในการจัดการขยะเหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคีประกอบด้วย  การคัดแยกขยะด้วยหลัก 3Rs.การกำหนดและการนำนโยบายไปปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมของพหุภาคี พฤติกรรมการจัดการขยะ บทบาทของพหุภาคีในการมีส่วนร่วมจัดการขยะ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย