วิธีการแข่งขันของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองในระดับเทศบาลตำบล อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

Main Article Content

ฉัตรชัย เล็กบุญแถม
อติพร เกิดเรือง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาวิธีการแข่งขันของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองในระดับเทศบาลตำบล อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (2) ศึกษาการใช้เครื่องมือของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองในระดับเทศบาลตำบล อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (3) เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายในการศึกษารูปแบบและวิธีการการแข่งขันทางการเมืองท้องถิ่นที่ดี ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มพ่อค้า/แม่ค้า และกลุ่มข้าราชการในพื้นที่เทศบาลตำบลมะขามคู่ เทศบาลตำบลมาบข่า และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จำนวน 110 คน ใช้แบบสัมภาษณ์กลุ่มรายย่อย (Focus Group) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่าง ทำการรวบรวม และแยกวิเคราะห์แต่ละประเด็นตามความเห็นของแต่ละกลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1) วิธีการของกลุ่มผลประโยชน์ที่นำมาใช้ในการแข่งขันทางการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง คือ (1) มีนโยบายที่ชัดเจนของการเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในพื้นที่ (2) รูปแบบ และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองในเขตพื้นที่ของกลุ่มนักการเมืองที่ชนะ และแพ้การเลือกตั้ง ปัจจัยที่มีอิทธิพล คือ (1) การสร้างสัมพันธภาพในการเข้าไปมีส่วนร่วม บทบาทของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ของประชาชนในการสนับสนุนของกลุ่มนักการเมืองที่ชนะ และกลุ่มนักการเมืองที่แพ้การเลือกตั้ง พบว่า กลุ่มนักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง มีเหตุผลมาจากการเข้าถึงประชาชน ส่วนกลุ่มนักการเมืองที่แพ้การเลือกตั้ง พบว่า การสนับสนุนและช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งในฐานะเป็นตัวแทนของชาวบ้านไม่มากนัก (3) บทบาทความสำคัญของคุณสมบัติ และนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง พบว่า มีความเห็นที่แตกต่างกันโดยแต่ละกลุ่ม บางส่วนให้ความสนใจต่อนโยบายมากกว่า และ (4) ผลจากบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองในเขตพื้นที่เทศบาล ส่งผลบวกมากกว่าผลลบ เนื่องจากกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่ มีการแข่งขันเข้าพบชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ของชุมชนในพื้นที่ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย