การเปรียบเทียบการให้บริการของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Main Article Content

เปมิกา กิตตินันทวรกุล
ทิพย์รัตน์ แสงเรืองรอบ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างด้านคุณภาพในการให้บริการขนส่งสาธารณะที่มีผลต่อความพึงพอใจในบริการของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้ที่เคยใช้บริการและยังคงใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) และรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) เป็นหลัก กลุ่มตัวอย่างละ 250 คน รวม 500 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิ ผลการวิจัยในภาพรวมพบว่า มี 2 ปัจจัยที่มีความแตกต่างกัน คือ (1) ปัจจัยด้านความปลอดภัยในการให้บริการ (Safety) ที่ผู้ใช้บริการมองว่า การให้บริการของรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ดีกว่ารถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ที่ค่า Beta = 0.276 และ (2) ปัจจัยด้านความสะดวกในการให้บริการ (Convenience) ที่ผู้ใช้บริการมองว่า การให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ดีกว่ารถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ที่ค่า Beta = 0.219 และเมื่อทำการวิเคราะห์แบ่งแยกตามเพศและอายุพบว่า ผู้ใช้บริการมองต่างกันในหลายปัจจัยโดยที่การให้บริการของรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ดีกว่า กล่าวโดยสรุป การให้บริการของรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) มีหลายปัจจัยที่ดีกว่าการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย