การศึกษาปรัชญาชีวิตมนุษย์ในมุมมองของหวังหยางหมิง

Main Article Content

จักรพงษ์ ชดช้อย

Abstract

แนวคิดของหวังหยางหมิงเป็นแนวคิดสำนักขงจื๊อกระแสหลักในสมัยราชวงศ์หมิงที่สำคัญไม่แพ้แนวคิดสำนักขงจื๊อในสมัยราชวงศ์ซ่งอย่างสองพี่น้องตระกูลเฉิง จูซีและลู่จิ่วยวน บทความฉบับนี้มุ่งศึกษาปรัชญาชีวิตในมุมมองของหวังหยางหมิง พื้นฐานทางแนวความคิดของหวังหยางหมิงนั้นเกิดจากการปฏิเสธแนวคิดสำนักหลักการแห่งสวรรค์ของจูซี ดังนั้น บทความฉบับนี้จึงทำการเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดของนักคิดทั้งสองท่านเป็นหลักภายใต้ประเด็นเรื่องของเป้าหมายและวิธีการในปรัชญาชีวิตของมนุษย์ หลังจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ให้เห็นถึงคุณค่าของการศึกษาปรัชญาชีวิตมนุษย์ในมุมมองของหวังหยางหมิงที่มีต่อสังคมในปัจจุบัน บทความฉบับนี้พบว่า แม้แนวคิดของหวังหยางหมิงจะเป็นจุดสูงสุดในพัฒนาการทางปรัชญาจีน แต่แนวคิดของท่านก็มีปัญหาที่สำคัญอยู่ประการหนึ่ง คือ หวังหยางหมิงไม่ได้กล่าวว่าความรู้ดีเกิดขึ้นมาได้อย่างไร จากปัญหาดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นประเด็นข้อถกเถียงที่สำคัญต่อแวดวงการศึกษาแนวคิดหวังหยางหมิงในภายหลัง ทั้งนี้ การทำความเข้าใจในปรัชญาชีวิตมนุษย์จะช่วยให้เราเข้าใจในพื้นฐานและภาพรวมแนวคิดสำนักแห่งจิตของหวังหยางหมิง ตลอดจนพัฒนาการทางความคิดของแนวคิดสำนักขงจื๊อในสมัยราชวงศ์หมิงได้อย่างครอบคลุมและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ