นวัตกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล

Main Article Content

อุษา ศิลป์เรืองวิไล

Abstract

 วิจัยนี้เป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์กลุ่มจำนวนสองกลุ่ม ได้แก่  กลุ่มผู้บริโภครายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล และกลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล เพื่อศึกษาถึงนวัตกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล ผู้วิจัยใช้แนวคิด 4R และ 3P เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมการรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อใหม่ (new media consumption) ที่มีความต้องการบริโภคข้อมูลดิจิทัล ที่มีลักษณะ 4R ประกอบด้วย Real (R1), Rich (R2), Rapid (R3), และ ® (Trademark) (R4)  (R1) Real เป็นการสื่อสารในรูปแบบเสมือนจริง เช่น การเสนอภาพลักษณ์สินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น ประเภท AR (Augmented Real) (R2) Rich ซึ่งเป็นการสื่อสารในรูปแบบที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ในทุกช่องทางการสื่อสารดิจิทัล เช่น ยูทูป เฟสบุ๊ก อินสตาแกรม แฟนเพจ เว็บเพจ (R3) Rapid ซึ่งเป็นการสื่อสารในรูปแบบที่เน้นความรวดเร็ว อาทิ การสื่อสารผ่านเฟสบุ๊กไลฟ์  ไลน์ออฟฟิศเชียล (R4) ® (Trademark) ซึ่งเป็นการสื่อสารในรูปแบบที่เน้นการสร้างแบรนด์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ