ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุ

Main Article Content

ศิรประภา ศรีวิโรจน์
เยาวภา ปฐมศิริกุล

Abstract

ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุ  บทความนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสารโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานแนวคิดและงานวิจัย ผลงานวิชาการ บทความ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปัจจัยการตลาดที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอแนวคิดของนักวิชาการและข้อค้นพบของงานวิจัยที่สนับสนุนว่า ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ