ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

พรเพ็ญ บุญสาร
บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย

Abstract

        

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย