แนวทางการเขียนผลงานวิชาการในสาขาการพยาบาลศาสตร์ไม่ให้ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์

Main Article Content

ชัชวาล วงค์สารี
เปรมวดี คฤหเดช
เกตุนรินทร์ บุญคล้าย

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายแนวทางการเขียนผลงานวิชาการในสาขาการพยาบาลศาสตร์ไม่ให้ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และผู้เขียนมุ่งเสนอให้นักวิชาการพยาบาลได้ศึกษาทำความเข้าใจแนวทางให้ชัดเจนก่อนลงมือเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือก่อนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางสื่อต่างๆ  เนื้อหาในบทความประกอบด้วย 1) ความหมายและลักษณะลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการในศาสตร์การพยาบาล 2) แนวทางการเขียนผลงานวิชาการในสาขาการพยาบาลศาสตร์ไม่ให้ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ 3) ลักษณะการเขียนอ้างอิงให้ครอบคลุมเพียงพอตามหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ 4) การตรวจจับการโจรกรรมทางผลงานวิชาการด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 5) กรณีศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ