ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Main Article Content

ผกาวรรณ ภูพื้น
สุรชัย สิกขาบัณฑิต

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 2) ศึกษาประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนมัธยม และ 4) ศึกษาปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนมัธยม   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน310คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ    ผลการวิจัยพบว่า  1)โดยภาพรวมและรายด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก   2) ประสิทธิผลในแต่ละด้านและโดยรวมทุกด้านของการบริหารโรงเรียนมัธยมอยู่ในระดับมาก  3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนมัธยม มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01  4) ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนมัธยม มีความแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 1.57 และมีความสามารถในการพยากรณ์ ร้อยละ 80


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย