ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0 : กับธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ

Main Article Content

นวรัตน์ ไวชมภู
นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ

Abstract

ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) พร้อม ๆ กับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องตื่นตัวเพื่อเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเหตุผลจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้ความต้องการของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุขยายตัวเพื่อรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอแนวทางการจัดธุรกิจสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุเพื่อก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แนวคิดทฤษฎีความสูงอายุด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม เนื้อหาประกอบด้วย 1) แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 2) แนวคิดธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ และ 3) แนวทางการจัดธุรกิจสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุสู่ Thailand 4.0 ที่เกิดจากกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ซึ่งบทสรุปของบทความนี้จะนำไปสู่แนวทางการดำเนินธุรกิจสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุเพื่อก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ