ปัจจัยพยากรณ์ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ
กิ่งแก้ว สำรวยรื่น
วิภาดา ศรีเจริญ
นุชจร ครองดี
สุทธญาณ์ เพ็งปรางค์

Abstract

       

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย