พัฒนาการแนวความคิดการจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว: จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออก

Main Article Content

Thanakrit Ngammeesri

Abstract

บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมถึงขอบข่ายและความหมายของการจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้ผู้เขียนได้ทำการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการของไทยและต่างประเทศนำมาสู่การพัฒนากรอบแนวความคิดสำหรับการศึกษาโดยการสังเคราะห์ตัวแปรที่สอดคล้องกับบริบทการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งแต่ สถานการณ์ปัจจุบันกับการจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออกพัฒนาการของแนวความคิดการจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและสรุปแนวความคิดการจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดซึ่งเป็นแนวทางการในการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในภาคตะวันออกซึ่งมาจากการจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย