Published: 2018-04-10

การพัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

สืบพงศ์ สุขสม, อิมรอน มุลูลีม

193-200

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน, ปิยพงษ์ สุเมตติกุล, ไพฑูรย์ สินลารัตน์

201-211

กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

เยาวเรศ จิตต์ตรง, พฤกธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, เอกชัย กี่สุขพันธ์

212-219

Health Promotion in Nursing

รินธรรม ธารมุกตา

230-234