ผลการเรียนรู้ด้วยพอดแคสต์เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษามลายู สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

Main Article Content

มูหำหมัด สาแลบิง, 6852279
กัลยาณี เจริญช่างนุชมี, 6852279

Abstract

This study aims to 1) develop a podcast to promote Malay language communication skills for undergraduate students to be effective students, 2)to study learning achievement to promote Malay language communication skills for undergraduate students, 3)to study  satisfaction of students with a podcast learning to promote Malay language communication skills for undergraduate students.


The researchers used a stratified random sampling and simple random sampling of 72 students in Malay class at Thaksin University. Research tools include:  a podcast to promote Malay language communication skills for undergraduate students, A quality podcast evaluation to promote Malay language communication skills, Test achievement and, a measure of satisfaction with learning podcast. The results showed that 1) a podcast to promote Malay language communication skills for undergraduate students was effective at 88.85 / 87.58, 2) the achievement of the students post-test was higher than the previous level of statistical significance at .01 level, 3) students were satisfied to learn a podcast to promote Malay language communication skills for undergraduate students at good level.     

Article Details

How to Cite
สาแลบิง ม., & เจริญช่างนุชมี ก. (2018). ผลการเรียนรู้ด้วยพอดแคสต์เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษามลายู สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี. Al-HIKMAH Journal, 7(13), 37–44. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112344
Section
Research Article

References

กัณหา แสงรายา. ม.ป.ป. มลายู-ยาวี เรียกอย่างไร. http://www.isranews.org/south-news
Html

กิดานันท์ มลิทอง. 2540. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ฆนัท ธาตุทอง. 2554. สอนคิดการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด. กรุงเทพฯ : เพชรเกษมการ พิมพ์.

จินต์วรา จันทเขตต์. 2550. การพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรมมัลติมีเดียออนไลน์ ภาษามลายู ท้องถิ่นปาตานี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยพระจอมเกล้าธนบุรี.

ทิศนา แขมมณี. 2553. ศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นิมารูนี หะยีวาเงาะ. 2550. การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การฟัง การอ่านและการเขียนวิชาภาษามลายู(มาเลเซียพื้นฐาน).กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

นูรียัน สาแล๊ะ, 2549. เอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษามลายู 1. สงขลา: มหาวิทยาลัย ทักษิณ

พิณทิพย์ ทวยเจริญ. 2539. ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มหาวิทยาลัยทักษิณ. 2555. อาเซียนกับแผนการปฏิบัติการเตรียมนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2555–2558 .http://www.tsu.ac.th/UserFiles/File/card07072012.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561). กรุงเทพฯ : บริษัทที.พี.พริ้นท์ จำกัด.

วิทยา วิจิตร. 2552. Podcast กับการเรียนการสอน. http://www.wittaya.net สืบค้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558

Boerrcher, Judith V. 2010. The online teaching survival guide: simple and practical
pedagogical tips. San Fancisco USA : A Wiley Imprint.

Campbell, G. 2005. There’s something in the air: Podcasting in education.
EDUCAUSE Review, 40(6), 32–47.

Chris, E. 2008. The effectiveness of m-learning in the form of podcast revision lectures inmhigher education. Available online at www.sciencedirect.com สืบค้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

Doris U. Bolliger. 2009. Impact of podcasting on student motivation in the online learning environment. revision lectures in higher education. Available online at www.sciencedirect.com