วัตถุประสงค์       

                    1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

                    2.เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ มุสลิมศึกษา การบริหารชุมชน ภาษาศาสตร์ บริหารการศึกษา โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม

Published: 2017-12-25

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดเพื่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน

พวงพรภัสสร์ วิริยะ, 6852279; นาวิน มีนะกรรณ, 6852279, พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 6852279, ทิพยรัตน์ เลาหวิเชียร, 6852279

59-69

ปัจจัยพยากรณ์การทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เกศินี ใหมคง, 6852279; สุเทพ สันติวรานนท์, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม, 6852279

71-79

การใช้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี

ภาวนา พุ่มไสว, 6852279; สถาพร ขุนเพชร, 6852279, ปรีชา ชัยกุล, 6852279, อารีย์ เต๊ะหละ, 6852279

81-96

الاجتهاد في الرخص الشرعية

محمد ليبا; زكريا هاما; محمد إبراهيم نقاسي

125-153