การใช้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี

Main Article Content

ภาวนา พุ่มไสว, 6852279
สถาพร ขุนเพชร, 6852279
ปรีชา ชัยกุล, 6852279
อารีย์ เต๊ะหละ, 6852279

Abstract

The research of Information Utilization on Internet by Undergraduate Students aimed to study the Internet usage of undergraduate students at Rajamangala University of Technology Srivijaya, Rattaphum College, focusing on the objective of using, language use, access methods, group of IT service on the Internet, problems found, and solution guideline. And, to compare study of students’ Internet utilization in each gender, background knowledge and studying program. The samples used were 231 students from all programs. The questionnaire was used as a research instrument.


The result revealed that most of students used the IT service on the Internet for their studies, entertainment, news, and email in both Thai and English, but Thai was used rather than English.  Most of the students use the Internet sources at the university, searching for information via World Wide Web, search engines and social networks.  The contents of the information were mainly about Sports and Health, Computer and Internet, Social Issues and Entertainment.  The main trouble found on using the information technology was from the users themselves. They had a limit of time, and lack of using skills.  Other problem was that the information was unreliable, over abundantly details; meanwhile some were limited in access.


The compare studied results revealed that the background knowledge was not affected on the Internet use. The gender and study program were also not affected on Internet use in aspect of the objective of using, language use, access methods. However, the difference between students’ gender and studying program affected on their internet utilization in different sources and information.

Article Details

How to Cite
พุ่มไสว ภ., ขุนเพชร ส., ชัยกุล ป., & เต๊ะหละ อ. (2018). การใช้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี. Al-HIKMAH Journal, 7(13), 81–96. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112380
Section
Research Article

References

กิดานันท์ มลิทอง. 2539. อธิบายศัพท์ คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตมัลติมีเดีย. กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โกวิทย์ ทะลิ. 2551. “การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง”. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน). มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

จิตตภัทร เครือวรรณ์. 2543. ไอทีเพื่อการปฏิรูปภาครัฐ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ.

ดนัยศักดิ์ โกวิทวิบูล. 2543. “ความต้องการและลักษณะการใช้สารนิเทศของนักศึกษาในสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนเทศศาสตร์). มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ต้องจิตต์ สุวรรณศร. 2543) “ความต้องการข่าวสารด้านการเมือง การเปิดรับข่าวสารด้านการเมือง และการใช้ประโยชน์
ข่าวสารจากเว็บไซต์การเมืองไทยของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธัญญารัตน์ ธิชัย. 2543. “ความต้องการใช้สารนิเทศของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนเทศศาสตร์). มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นันทวัน กิจธนาเจริญ. 2541. “การแสวงหาข่าวสาร การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจจากข่าวสารและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวันของประชาชนกรุงเทพมหานครในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ”. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประภาวดี สืบสนธุ์. 2533. “ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการสารนิเทศ การแสวงหาสารนิเทศ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ หน่วยที่ 1 - 8. หน้า 307 – 324. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ประสาร ทิพย์ธารา. 2521. คู่มือประกอบการศึกษาจิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อักษรบัณฑิต.

เปลื้อง ณ นคร. 2515. จิตวิทยาสำหรับชีวิต. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์รวมสาส์น.

พรรณพิลาส วีระสุโข. 2541. “ความต้องการที่จะรู้ข่าวสารการเมือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองและการใช้ประโยชน์ข่าวสารการเมืองจากรายการโทรทัศน์ของประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพหานคร”. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์. 2541. แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง.

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ. 2534. การวิเคราะห์ผู้รับสาร. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รุ่งอรุณ ผาสุกสกุล. 2542. “การใช้บริการอินเทอร์เน็ตของนิสิตในห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนเทศศาสตร์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วาสนา บุญจูง. 2542. “ความต้องการและการใช้สารนิเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักวิจัยด้านไทยศึกษา”. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนเทศศาสตร์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สิริญดา สิทธินุ่น. 2541. “การใช้และความต้องการใช้สารนิเทศของครูสังคมศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด จังหวัดขอนแก่น” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐินธุ์. 2544. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: บริษัทเฟื่องฟ้าพริ้นติ้ง จำกัด.
สุณีย์ ธีรดากร. 2524. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยครูพระนคร, คณะครุศาสตร์.

สุรศักดิ์ สงวนพงษ์. 2538. คู่มือการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

หรรษา วงศ์ธรรมกูล. 2541. “การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

องอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ์. 2539. “พฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”.
วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อัญชนี วิชยาภัย บุญนาค. 2540. “การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Hovland, C., Janis, I., & Kelley, H. 1966. Communication and persuasion. London: Yale University Press.

King, A. B. 2003. “The affective sentiments of Internet participants towards Internet concepts”. Dissertation Abstracts International, 64 (06), 2279-A.

Klipstine, T. 2004. “The electronic corporate news release: A new format for a new medium”. Dissertation Abstracts International, 65 (06), 2012-A.

Molindo, E. A. 1997. “Principals’ perspectives of administration related uses of the Internet: An exploratory study”. Dissertation Abstracts International, 58 (11), 4144-A.

Yamane, T. (1973). Statistic and introductory analysis. 4th.ed. New York: Harper&Row.