ปัจจัยพยากรณ์การทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Main Article Content

เกศินี ใหมคง, 6852279
สุเทพ สันติวรานนท์
ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม, 6852279

Abstract

This research aims to study the relationship between predictors factors and predictors build a research professor of Rajamangala University of Technology Srivijaya. Data collected samples professor Rajamangala University of Technology Srivijaya 266 tools used for data collection was a questionnaire consisting of three now analyze the data using statistics. Multiple correlation coefficients and multiple regression using stepwise.


            The research found that the coefficient of relationship between different factors. The research done in the last five years (2554 -2558) found that the management's policy to promote research (X1) and environmental factors and Atmospheric Research (X2) correlated combined with research statistically significant at the 0.05 level. The correlation coefficient is equal 0.135 and 0.110 respectively. The multiple regression analysis to forecast the researchers found. The policy of the administration to promote research (X1) predictive research (Y) had a statistically significant level 0.05 variables can predict the research was 1.50 percent with a standard deviation of forecast 2.26. Which the policy of the Administration to promote research (X1) with a coefficient of predictors in raw scores (b) equal to 1.241 coefficient of predictors of standard scores (β) is equal 0.135 and there is a constant the forecast of the raw scores (a) is -2.192


Equation written in raw scores and standard scores below.


               Equation in raw score.


                        Y’ = -2.192 + 1.241X1  


               Equation standard scores


                        Z’y = .135Z1

Article Details

How to Cite
ใหมคง เ., สันติวรานนท์ ส., & สร้อยเพชรเกษม ช. (2018). ปัจจัยพยากรณ์การทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. Al-HIKMAH Journal, 7(13), 71–79. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112347
Section
Research Article

References

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 2541. ธรรมรัฐภาคเมือง: บทบาทภาคีเมือง, สารวุฒิสภา 41(กันยายน
2541).

ฐิติพร ตันติศรียานุรักษ์. 2548. ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของบุคลากร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. รายงานการวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณัฎฐธิดา เล่าสัม. 2546. ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ประเวศ วะสี. 2546. วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 สู่ภพภูมิใหม่แห่งการพัฒนา. วารสารหมออนามัยปีที่ 12 ฉบับที่ 4 มกราคม- กุมภาพันธ์ 2546

มณฑา วิชัยวุฒิ. 2554. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยทักษิณ.

สิริรัตน์ หิตโกวิท. 2551. ปัจจัยของความสำเร็จในการทำวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อุทุมพร จามรมาน. 2536. คู่มือการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์.กรุงเทพมหานคร: ฟันนี่พับบลิชชิ่ง.