การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา

Main Article Content

ภาสกร เหมกรณ์, 6852279
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 6852279

Abstract

Objectives of this study were mainly to (1) examine problems of administration of private university promotion of the Office of the Higher Education Commission, (2) examine development guidelines of administration of private university promotion of the Office of the Higher Education Commission, and (3) suggest a model of administration of private university promotion of the Office of Higher Education Commission.


          Methodology was constructed as a mixed methods research using quantitative research as principal measure and supported by qualitative research. The quantitative research was survey research collecting large field data with questionnaires. The questionnaires passed try out of validity check at level of 0.92 and reliability check at level of 0.93. Population was all 3,180 personnel of 4 private universities in 4 regions with most number of students of each region, and was selected as sample size. Field data collection was conducted during June 1-September -30, 2016, and total 2,556 completed sets of questionnaire which equaled with 80.38% of the 3,180 total population were returned. Data analysis was represented in contingency table with descriptive approach. Statistics exercised were mean, standard deviation, multiple regression, and Pearson’s Correlation Coefficient. For qualitative data, in-depth interview of 9 experts and face to face interview with structured in-depth interview form was also applied. Then, the interviewed data was interpreted and analyzed in table with description.


          Research findings were (1) the significant problems of administration of private university promotion were the Office of the Higher Education Commission' s lacking of opening broad opportunities for private university participation, and model of administration of private university promotion, (2) the significant development guideline of administration of private university promotion was the Office of the Higher Education Commission should open increasingly and broadly opportunities for private university participation particularly on suggestion on reduction of working procedures or lateness prevention of approval consideration on the private university curriculums, and (3) the model of administration of private university promotion of the Office of the Higher Education Commission according to the Total Quality Management Concept should consist of 6 major aspects, in priority, 1) opening broad participation opportunities, 2) continuous improvement of operational procedures, 3) teamwork operation, 4) efficiency communication, 5) explicit objective, and 6) operational evaluation.

Article Details

How to Cite
เหมกรณ์ ภ., & วิรัชนิภาวรรณ ว. (2018). การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา. Al-HIKMAH Journal, 7(13), 97–112. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112382
Section
Research Article

References

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์. (2545). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ณัฐร์กานต์ อังคชัยวนิชย์. (2559). การบริหารจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.

ธนพร บุญวรเมธี. (2550). การจัดการคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ จิราวดี โคตรภูมี และโสภาพรรณ เวชากุล. (2555). การพัฒนากระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการจัดการคุณภาพ. รายงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

พสุ เดชะรินทร์. (2546). เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard และ Key Performance Indicators. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วัฒนา พัฒนพงศ์. (2546). BSC และ KPI เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2559). 50 แนวคิด ตัวชี้วัด ตัวแบบของการบริหารจัดการ และการบริหารจัดการที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: โฟร์เพซ.

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2552). การบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ : การวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวชี้วัด. กรุงเทพฯ: โฟร์เพซ.

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2557). การบริหารจัดการตามแนวคิดตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : โฟร์เพซ.

Belbin, R. Meredith. (2010). Management Teams: Why They Succeed or Fail. (3rd ed.). Burlington, Massachusetts: Elsevier.

Creswell, John W. and Clark, Vicki L. Plano. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research. (2nd ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.

Guest, Greg., Namey, Emily E., and Mitchell, Marilyn L. (2013). Collecting Qualitative Data: A Field Manual for Applied Research. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.

Nir, Michael. (2014). Leadership: Building Highly Effective Teams, How to Transform Teams
into Exceptionally Cohesive Professional Networks. (3rd ed.). Boston, Massachusetts: Sapir Consulting US. L.L.C.