องค์การและการบริหาร

Main Article Content

ธงชัย สันติวงษ์
ฟาริด อับดุลลอฮ์หะซัน

Abstract

องค์การและการบริหาร

Article Details

How to Cite
สันติวงษ์ ธ., & อับดุลลอฮ์หะซัน ฟ. (2018). องค์การและการบริหาร. Al-HIKMAH Journal, 3(6), 119–120. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119078
Section
Book Review