วัตถุประสงค์       

                   1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

                   2.เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ มุสลิมศึกษา การบริหารชุมชน ภาษาศาสตร์ บริหารการศึกษา โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม

Published: 2018-04-17

Status of the Performance of Mosque Based Islamic Education Center (Tadika) Awarded a Gold Medal in Satun Province

อภิสิทธิ์ ดำยูโซ๊ะ; อะห์มัด ยี่สุ่นทรง

1-10

A Development of Blended Learning Model in Educational Technology and Innovationfor Graduate Diploma Teaching Profession Students in Yala Islamic University

อดุลย์ ภัยชำนาญ; วิชัย นภาพงศ์, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์

11-22

Attitude of Community Leaders to State’s Policy: CaseStudy of the Unrest Resolution in Pattani Province

อดินันต์ สะแลแม; อับดุลเลาะ ยูโซะ

47-59

Self Management and Family Coping Toward a Happy Warm Family of Muslim Married Female Teachers: a Case Study of Yala Province

นัชชิมา บาเกาะ; ดุษฎี โยเหลา, วิชุดา กิจธรธรรม, ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

61-73

องค์การและการบริหาร

ธงชัย สันติวงษ์, ฟาริด อับดุลลอฮ์หะซัน

119-120