การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา

Main Article Content

สฎายุ ธีระวณชตระกูล
อาอิด๊ะ เจ๊ะแว

Abstract

การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา

Article Details

How to Cite
ธีระวณชตระกูล ส., & เจ๊ะแว อ. (2018). การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา. Al-HIKMAH Journal, 4(8), 123–125. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119084
Section
Book Review