วัตถุประสงค์       

                   1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

                   2.เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ มุสลิมศึกษา การบริหารชุมชน ภาษาศาสตร์ บริหารการศึกษา โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม

Published: 2018-04-17

Thai Language Learning Management for Muslim Student in Islamic Private Schools of Southern Thailand

จารุวัจน์ สองเมือง; ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ, สุรชัย ไวยวรรณจิตร, อิบรอเฮม หะยีสาอิ, มูหามัดรูยานี บากา

1-8

Effects of a Research Potential Development Program on the Use of Research Utilization and Satisfaction of Nurse in Regional Hospital in Southern

เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์, ปาริชาติ หนุนพระเดช, สุทิศา เจริญสิน

23-34

Role of Women Leaders in the Local Administration of Sub-District Administrative Organizations, Pattani Province

สุดา สุวรรณกุล; ศุภลักษณ์ สุวรรณะชฎ, ศุภลักษณ์ สุวรรณะชฎ

35-42

Behavior of Wastes Management of Nursing Student Boromarajajonani Nursing College

นิมัศตูรา แว; ซัมซู สาอุ, เปรมฤดี ดำรักษ์

43-50

Emotional Quotient and Self Adjustment of the First year Nursing students of Boromarajonani College of Nursing,Yala

ผุสนีย์ แก้วมณีย์; เรวัตร คงผาสุข

51-61

Islamic Religious Leaders’ Participation in Educational Management in Thailand

สกุณา บุญนรากร; นิตยา ภัสสรศิริ, ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, นภดล เจนอักษร

75-86

Desired Characteristics of Administrators in Primary Schools Providing Intensive Islamic Studies Program in Pattani Province

ฮาเซ็ง มะเซ็ง; อะห์มัด ยี่สุ่นทรง

87-98

การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา

สฎายุ ธีระวณชตระกูล; อาอิด๊ะ เจ๊ะแว

123-125