The Development of Local Curriculum on Reading Khutbah for Secondary Islamic Studies Stage Students, Year 2

Main Article Content

มาหมัดรูสลัน สลิมิง
อับดุลรอแม สุหลง
มูหำมัดสูใหมี เฮงยามา

Abstract

Research on the development of local curriculum onreadingkhutbah for secondary Islamic studies stagestudents, year 2 aimed 1) todevelop and examine the effectiveness of local curriculum onreading khutbah 2) to compare the cognition of the learners about local curriculum onreading khutbah for secondary Islamic studies stagestudents, year 2 before and after learning. 3) to develop reading skill of khutbah. 4) to assess the students’ satisfaction with the local curriculum entitled reading khutbah for secondary Islamic studies stagestudents, year 2. There were 2 steps toconduct this research: 1) curriculum development phase; there were 3 experts to check thequality of the curriculum. 2) study of the results of the curriculum; there were 3 expertsto check the quality by applying the curriculum to 25 students of secondary Islamic studies stage, year 2at the Mohammadiyah School, who were randomly selected. The researchinstruments included 1) a local curriculum onreading khutbah forsecondary Islamic studies stagestudents, year 2 2) a set of pre-test and post-test 3) assessment form of kutabah reading skills 4) a satisfaction questionnaire. The data was analyzed means, standard deviation, percentage and t-test


The results of the research were as follows:


  1. The local curriculum onreading khutbah for secondary Islamic studies stagestudents, year 2 had an overall average of 80.37/89.73, which translates toa higher efficiency value of 80/80

  2. The cognition of the learners who took the local curriculum onreading khutbah for secondary Islamic studies stagestudents, year 2 after learning had statistically significantly higher than before at the .01 level.

  3. The students who tookthe local curriculum onreading khutbah for secondary Islamic studies stagestudents, year 2had an overall equal to86.96 which was higher than the specified thresholdat 80percentage.

  4. The satisfaction of secondary Islamic studies stagestudents, year 2with the local curriculum in reading Kudbah was at the highest level with the total mean of 4.53% and the standard deviation of 0.56.

Article Details

How to Cite
สลิมิง ม., สุหลง อ., & เฮงยามา ม. . (2021). The Development of Local Curriculum on Reading Khutbah for Secondary Islamic Studies Stage Students, Year 2. Al-HIKMAH Journal, 11(22), 371–386. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/247927
Section
Research Article

References

กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์. (2540). การวัด การวิเคราะห์ การประเมินทางการศึกษาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือเสริมกรุงเทพ.
เกียรติภูมิมะแสงสม,วัลนิกาฉลากบางและทิวาแจ้งสุข (สิงหาคม 2562). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. 9 (2) : 94-101.
เกริก ท่วมกลางและจินตนา ท่วมกลาง. (2555). การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ. บริษัทเยลโล่การพิมพ์ (1988) จำกัด.
เกรียงศักดิ์ พลอยแสง. (2553). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษากับการสื่อสารที่จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจะนูยี มะ. (4 กุมภาพันธ์ 2563). กรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี.สัมภาษณ์.
ชนาธิปพรกุล. (2557). การสอนกระบวนการคิดทฤษฎีและการนำไปใช้. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : บริษัทวี.พริ้นท์ (1991) จำกัด.
________. (2551). การออกแบบการสอนการบูรณาการการอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียน. กรุงเทพฯ : บริษัทวี.พริ้นท์ (1991) จำกัด.
ชวาล แพรัตกุล. (2552). เทคนิคการวัดผล.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิฑูรย์การปก.
ชัวลิต ชูกำแพง. (2553). การวิจัยหลักสูตรและการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 2. มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ชอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ. (2551). มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม. หาดใหญ่ : โรงพิมพ์ชานเมือง
ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2561). หลักการจัดการเรียนรู้.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรืองและคณะ. (2545). ผู้เรียนเป็นสำคัญและการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์
ดวงกมล สินเพ็ง. (2553). การพัฒนาผู้เรียนสู้สังคมแห่งการเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิเลาะ แวอุเซ็ง. (2559). การจัดการศึกษาในอิสลาม : แนวคิดสู่การปฏิบัติ. ปัตตานี : วิทยาลัยอิสลามศกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
บุญชม ศรีสะอาค. (2546). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : สุวีริชาสาส์น
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2542). เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : B&B Publishing.
ปวิชญา เนียมคำ. (2558) การพัฒนาหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. ปริญญานิพนธ์. ลพบุรี :มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พรรณี ชูทัย เจนจิต (2545). จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : เสริมสิน พรีเพรส ซิสเท็ม
________. (2538). จิตวิทยาการสอน. กรุงเทพฯ : คอมแพคท์พริ้นท์
พิสณุ ฟองศรี (2554). การประเมินทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด
________. (2551). การประเมินทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : เทียมฝ่าการพิมพ์.
พิชิตฤทธิ์จรูญ. (2550). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรงเทพฯ : เฮ้าส์ออฟเคอร์มิสท์
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2562). หลักคิด การจัดการหลักสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัชรี เกษพิชัยณรงค์ และคณะ. (2555). การเรียนเชิงรุกและเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนเชิงรุก. กรุงเทพฯ : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล.
วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์. (2542). การพัฒนาหลักสูตร สานต่อที่สังคม. กรุงเทพฯ : บริษัทเซ็นเตอร์ ดอสคัฟเวอรี จำกัด
แวบือราเฮง แวหะยี. (2558). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สาระอัลฟิกฮฺ เรื่อง การจัดการศพตามหลักสูตรอิสถามศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรีขนบำรุงศาสน์วิทยา ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามันจังหวัดยะลา. ปริญญานิพนธ์. ยะลา :มหาวิทยาลัยราชภัฎะลา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. (2556). การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. (2552). การวัดผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราตรี นันทสุคนธ์. (2553). หลักการวัดผลและประเมินผลการศึกษา.กรุงเทพฯ : จุดทอง จำกัด.
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2553). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
ศศิธร เวียงวะลัย (2556). การจัดการเรียนรู้ (Learning Maanagement). กรงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
สมจิต จันทร์ฉาย. (2557). การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน.นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด.
สุมาลี จันทร์ชะลอ. (2552). การวัดและประเมินผล. กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดีจำกัด.
สุรางค์ โค้วตระกูล. (2559). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุวิทย์ มูลคำและคณะ. (2549). การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำลี รักสุทธี. (2553). คู่มือการจัดทำสื่อนวัตกรรมและแผนฯประกอบสื่อนวัตกรรม. นนทบุรี : โรงพิมพ์เพิ่มทรัพย์การพิมพ์.
สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย. (1419 ฮ.ศ.). พระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านพร้อมความหมายภาษาไทย. ศูนย์กษัตร์ฟะฮัดเพื่อการพิมพ์อัลกุรอาน. อัลมาดีนะห์ อัลมูเนาวาเราะห์ ราชอาณาจักร ซาอุดีอาราเบีย.
อนุวัติ คูณแก้ว. (2558). การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาแนวใหม่. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาหามะ แบฆอ. (4 กุมภาพันธ์ 2563). กรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี. สัมภาษณ์.
อัชรา เอิบสุขสิริ. (2561). จิตวิทยาสำหรับครู. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อับดุลรอแม สุหลง. (2561). สถาบันปอเนาะ : กรณีศึกษาหลักสูตรและการสอนในอดีตและปัจจุบัน. มหาวิทยาลัยราขภัฏยะลา : คณะครุศาสตร์.
อาภรณ์ ใจเทียง. (2550). หลักการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์.
อิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต. (2551). ประวัติการศึกษาอิสลาม. ภาควิชาอิสลามศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา : หาดใหญ่กราฟฟิก.
อุไรรัตน์ ยามาเร็ง. (2562). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม สำหรับผู้สอนตาดีกาในจังหวัดยะลาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับสถานศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559. มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา : คณะครุศาสตร์
แฮรี่ นูร อาลี. (2558) แปลโดยฮาเร๊ะ เจ๊ะโด. ปัตตานี : อิกเราะมีเดีย.
Abdullah bin Abdurrahman. (1936). Almuqaddimah Alhadramiah. al-Qahirah :MaktabahMusafa al-Babi al-Halabiwaaulad.
AbiMuhammadAbdullahbinAhmadbinMuhammadbinQudamahAlmukaddisi. (1994). Almugnialamuktasaralkharaki. Darulkutubalilmiah Birut-lubnan.
Abusyujak, Alhusain Ahmad al-Asfahani. (1955 ). Matan alghayahattakrib. Alqahirah : Matbaahmusafaalbabi al-halabiwaaulad.
Alalamah AbiBakrin OsmanbinMuhammadshatadumyatilkubra. (1995). Hasiaheannahtalibin. Darulkutub Alelmih Birut - lubnan
AlemamabiAbdullahMuhammadbinIdrisAshafie. (1993). Alom Darulkutubalilmiah Birut - lubnan.
Asaiyidsabiq. (1994) fiqassunnah. Darulfathililaalamialarabi.
AsshikShamsuddinMuhammadbinMuhammadkhatibasharbini. (1994). Aliqnak. Darulkutubalilmiah Birut-lubnan.
AssaiyidAbdulrahmanbinMuhammadbinHusenbinumar (1995). Buqyatulmustarashidin. Darulfikri Birut-lubnan.
AsshikIbrahimAlbajuri. HashiahalbajurialaibniQasimalgaza. Darulhayailkutubilarabiati.
AshikMuhammadabdulAzizalkhalidi. (1996) Hawashiasharwaniwaibniqasimalebadi. Darulkutubalilmiah Birut-lubnan.
AsshikIbrahimAlbajuri. HashiahalbajurialaibniQasimalgaza. Darulhayailkutubilarabiati
Hisyamalkamil Hamid. (2011). Al imtak. Qahirah :Darulmanar.
Imamnawawiabizakaria Yahya bin sharfu al-Nawawi. (2000). RaudatuAttalibin. Damsyik : Daru al-kutubalilmiah.
Lialaiddinassamarkondi (1993). Tahfatulfuqaha. Darulkutubalilmiah Birut-lubnan.
MutafaAlkhin. (2017). AlfikhuAlmanhaji.Damsyik : Daru al-Qalam.
Sairibnu Muhammad baali. (2013). SyrarhumuqaddimahAlhadramiah. Qahirah : al-Maktab al-Islamiah.
ShahabuddinAhmadbinMuhammadbinMuhammadbinAliibnihajarlmakialhaimi. (1997). Alfatawalkubraalfiqhiah Darulkutubililmiah. Birut – lubnan.
ShamsuddinMuhammadbinMuhammadalkhatibasharbini. (1994). Mugnilmuhtaj. Darulkutubalilmiah Birut-lubnan.
ShikulislamabiYahyazakariya (1990). Fathulallam. Darulkutubalilmiah Birut-lubnan.
Taba, Hilda. (1962). Curriculum Development :Theory and Practice. New York: HarcourtBrace and World.
Taqiyuddin, (1991). Kifayatualakhyar. Makkah : Mustafa albaz.
Wahbahalzuhai. (1997). FiqhualIslam. Altabaahalrabiah. Damsyik : Darualfikri.