The Effect of Instructional Management on Students’ Learning Behavior Development by Using Halaqah Activity ,Thairat Wittaya 24 School,Muang District ,Yala Province.

Main Article Content

อิบรอฮิม หะยีสะมะแอ

Abstract

The purpose of this research are 1) to develop and find the effectiveness of the learning management plan. By using activities to organize  Halaqah for Thairath Wittaya 24 school students meet the criteria of 80/80. 2) To compare the learning behavior of learners before and after using the Haalaqah  activities, 3) to compare the learning  management results of Thairath Wittaya 24 school  students studying using the Haalaqah activities, before and after class  and 4) to assess students' satisfaction with organizing activities in order to develop learner behavior and personality for Prathom Suksa students in Thairath Wittaya 24 school ,Muang District, Yala Province.


          The target group used in this research , namely Prathom Suksa 1-6, Thairath Wittaya 24 School Students , Muang District, Yala Province, Office of the Primary Educational Service Area 1, Semester 2, Academic Year 2021, 19 people by selecting a sample from the population using a specific randomness method (Purposive Sampling). The research instruments were 1) the learning management plan 2) the learning achievement model (3) the satisfaction test form. The data were collected using a one-group quasi-experimental study. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation and t-test (t-dependent)


The results of the research were as follows: 1. The effectiveness of the learning management plan using the Halaqah activities for Thairath Wittaya 24 School  students has a percentage overall equal to 82.66 / 85.83, which is higher than the 80/80 benchmark. Results of  behavior and personality development of learners after holding the Halaqah organizing activity was significantly higher than before organizing the Halaqah event at a statistically significant level of .05. Morover, the research found that the satisfaction level of the students with the activities of organizing the Halaqah to develop the behavior and personality of learners for Thairath Wittaya 24 School  students overall is at a high level with the mean of  4.53


Key words : Learning Management using Halaqah activities

Article Details

How to Cite
หะยีสะมะแอ อ. (2021). The Effect of Instructional Management on Students’ Learning Behavior Development by Using Halaqah Activity ,Thairat Wittaya 24 School,Muang District ,Yala Province. Al-HIKMAH Journal, 11(22), 261–274. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/247964
Section
Research Article

References

กรมวิชาการ (2543). การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมฯ.
ซูเฟียร์ดา สาราญ,2549,คุณธรรมจริยธรรมอิสลามของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ปัตตานียะลานราธิวาส, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบุรพา.
นาตยา ปิลันธนานนท์. (2543). การเรียนรู้แบบร่วมมือ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม็ค.
นิยดา สุวิชาวรพันธ์. (2541).ผลของการใช้สถานการณ์จำลองทีมีต่อความสามัคคีของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดอนขวาง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม (จิตวิทยาการแนะแนว).กรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
มาณาล สาและ, 2560, ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับเด็กนักเรียนอ่านอัลกุรอานไม่ได้ วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี.
มูฮัมหมัด หาโส๊ะ, 2556, การจัดการเรียนการสอนและท่องจำอัลกุรอาน, วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี.
มันนาอฺ ก็อฎฎอน, 1999, มะบาหิศอุลุมูลกุรอาน,มูซัซะฮฺ, เบรุต.
มูฮัมมัดอับดุลอาชิม อัซซัรกอนี, ม.ป.ป, มานาฮิลุลอิรฟานฟิอูลูมุลกุรอาน, ดารุลมักดับอัลอาลามียะฮฺ, เบรุต.
มูหัมหมัดฮูเซ็นอัซซาฮาบี,1986,อัลวาหี้ยะวัลกุรอานนูรการีม, มักตาบาฮฺ, ไคโร.
วัฒนาพร ระงับทุกข์. (2543). แผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟิก.
ศ็อลลาฟ อับดุลวะฮฺฮาบ,1972,อิบมูอูศูลุลฟิกฮฺ, ดารุลเกาะฮฺ,คูเวต,
สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ. (2543). เรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.
อิบรอฮิม ณรงค์รักษาเขต. (2556). ประวัติการศึกษาอิสลาม. ปัตตานี: บัยตุ้ลฮิกมะห์.
อิสมาอิลลุตฟี จะปะกียา, 2557,คู่มือฮาลาเกาะฮฺ, องค์การริหารส่วนจังหวัดปัตตานี.
อุเซ็ง บีดิง,2561, การจัดกิจกรรมฮาลาเกาะฮฺเพื่อพัฒนาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลามแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา, วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี.
อับดุลซอบูร ชารีน,1995, ตารีกอัลกุรอานมูตาบาอะฮฺอัซวาอิดะฮฺอียิปต์. เมาลานาวาฮิดุนดีนคาน,2553, คัมภีร์อัลกุรอานสิ่งมหัศจรรย์ตลอดกาล, บรรจงบินกาซันอัลอะมีนแปล, บริษัทออฟเซทจำกัด.
แกรี่ มิลเลอร์, 2555,มหัศจรรย์อัลกุรอานพิสูจน์สัจธรรมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีมงานเยาวชนฆุรอบาอ์ Fitya.com แปลและเรียบเรียง.