ปุยซี: สร้างสรรค์กวีมลายูสะท้อนปัญหาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Puisi Malay Poetry Social Pronlems Southernmost

Main Article Content

ผศ.ดร.เภาซัน เจ๊ะแว

Article Details

How to Cite
เจ๊ะแว ผ. (2021). ปุยซี: สร้างสรรค์กวีมลายูสะท้อนปัญหาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: Puisi Malay Poetry Social Pronlems Southernmost. Al-HIKMAH Journal, 11(22), 53–68. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/249013
Section
Research Article