การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บูรณาการอิสลามสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

Main Article Content

irfan maeuma
จารุวัจน์ สองเมือง

Abstract

This research has research and development objectives: 1) To develop an integrated Islamic science learning management kit with virtual world technology for primary school students. 2) To study the achievement and development of Islamic integrated science skills of elementary school students through a set of Islamic integrated science learning management with virtual world technology for primary school students. 3) To study the learning attitudes of primary school students who study through the Islamic integration science learning package with virtual world technology for primary school students. With students in Grade 6, Academic Year 2020 of the Ban Kato School There were a total of 34 students as a sample group. The results showed that: The efficiency of the Islamic integration science learning management kit with virtual world technology for grade 6 students found that. The efficiency of the Islamic Integrated Science Learning Management package was 82.65 during the course. And the efficiency after studying was 90.74, where the score after studying was higher than the specified standard, which is not lower than the standard 75/75. There was a statistically significant difference between the pre- and post-study learning achievements using the Islamic Integrated Science Learning Kit. and having an effectiveness index of 0.6294. For the development of Islamic integrated science skills, it was found that it has an average of 8.41. The results of the assessment of educational attitude scores had a total mean of 4.85, which was the highest level.

Article Details

How to Cite
maeuma, irfan, & สองเมือง จ. (2021). การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บูรณาการอิสลามสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา. Al-HIKMAH Journal, 11(22), 333–345. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/250894
Section
Research Article

References

กรมวิชาการ. (2545). การจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (23 สิงคาคม 2554). สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563. จาก https://www.mhesi.go.th/main/th/34-news/news-gov/2396-sti-policy-ptp.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กำจร ตติยกวี. (2559). สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงคาหม 2562. จาก ขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0: http://www.thaihealth.or.th/Content/33499-ขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0.html.
จารุวัจน์ สองเมือง. (2560). การบูรณาการเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ของนักเรียน. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563. จาก http://tawasau.ftu.ac.th/jaruwut/?p=154.
ณพัฐอร บัวฉุน, นฤมล ยุตาคม, และพจนารถ สุวรรณรุจิ. (2561). สภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต หมวดวิชาศึกษาทั้วไป. วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.
เตชาเมธ เพียรชนะ, ดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด, และ รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์. (2561). การปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. รัชต์ภาคย์.ทบวงมหาวิทยาลัย.
แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน. (2555). รายงานแสดงผลการดำ เนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรู้, (หน้า 443-473).
ประวิตร ชูศิลป์. (2541). เจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific attitude) กับจุดมุ่งหมายของการสอน
พรทิพย์ ปริยวาทิต. (2559). ผลของการใช้บทเรียน Augmented Reality Code เรื่องคาศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดตานีนรสโมสรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
พันธ์ ทองชุมนุม. (2547). การสอนวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
พิมพันธ์ เดชะคุปต์. (2544). การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: แนวคิดวิธีและเทคนิคการสอน 1. กรุงเทพฯ : เดอะมาสเตอร์กรุ๊ฟแมนเนจเม้นท์.
ไพบูลย์ แคนวัง. (2558). นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563. จากhttp://noompaiboon.blogspot.com/2015/09/blog-post.html.
ภานุวัฒน์ เปรมปรี. (2556). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศน้ำจืดสำาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี. ปริญญานิพนธ์ กศม. (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
รพีพรรณ สุคนธวงศ์. (2557). เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จาก https://www.google.com/search?
วิชัย วงษ์ใหญ่ . (2543). การพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มาตรฐานการอุดมศึกษา.
ศิริพร ทิพย์สิงห์. (2545). การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่อง “ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม” โดย ใช้ประโยชน์จากแหล่งประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์บริเวณชุมชนวดั ประดิษฐาราม กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก วิทยาศาสตรศึกษา , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันส่งสริมการทดสอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย. (2562). ผลการประเมิน PISA 2018 สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563. จาก https://pisathailand.ipst.ac.th/news-12/
สมภาภณ์ สุขสมจิต, & สมคิด แซ่หลี. (2019). การพัฒนาชุดฝึกอบรมการผลิตสื่อความจริงเสริม และ การขึ้นรูปโมเดล 3 มิติ เพื่อเพิ่มสมรรถนะสำหรับครูในประเทศลาว. รายงานการประชุม วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ, 1(10), 343-352.
สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.). (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่10. กรุงเทพมหานคร.
สำนักงานเลขาธิการสภากาศึกษา. (2555). ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา:ระเบียวาระแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: พริกหสานกราฟิค.
สุดถนอม ธีระคุณ. (2555). การพัฒนาชุดการ ด้วยเทคนิคการจัดการความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อเนก พุทธิเดช และคณะ. (2561). การพัฒนาบทเรียนเรื่องการประยุกต์ปริพันธ์จำกัดเขต โดยประยุกต์ใช้เทคนิคความจริงเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.
อาภรณ์ ใจเที่ยง. (2537). หลักการสอน. นครปฐม: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะคุรุศาสตร์.
สถาบันราชภัฏนครปฐม.
อิรฟาน แมะอูมา, และ จารุวัจน์ สองเมือง. (2562). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้บูรณาการอิสลามกับวิทยาศาสตร์อิสลามศึกษาโดบใช้เทคโนโลยีเสมือนจรริง. เครือข่ายศึกษาศาสตร์อิสลามเพื่อการพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษาสำหรับอุมมะฮฺในศตวรรษที่ 21.
อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศและสรเดช ครุฑจ้อน. (2560). การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”
Dewey, J. (1956). The child and the curriculum and the school and society. Chicago: Phoenix.
Muneeroh Phadung. (2015). An interactive e-book design and its development to enhance the literacy learning of the minority language students. International Journal of Sustainable Energy Development, 228-232.