Contact

ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 222 ถ.พลพิชัย
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

e-mail: hu_apc@hu.ac.th

โทร: 074-200347 แฟกซ์: 074-425467

Principal Contact

ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
บรรณาธิการวารสาร

Support Contact

น.ส.อริศรา พฤกษ์ฎากรณ์
Phone 074-200347