Announcements

ประกาศปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารหาดใหญ่วิชาการ

2020-01-28

          วารสารหาดใหญ่วิชาการ ขอแจ้งปรับอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารฯ โดย

- บทความภาษาไทย จัดเก็บในอัตรา 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

- บทความภาษาอังกฤษ จัดเก็บในอัตรา 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

ประกาศปรับรูปแบบเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ

2019-09-09

วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปรับรูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา และเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยใช้กับบทความที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ตั้งแต่ฉบับที่ตีพิมพ์เดือน มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ประกาศยกเลิกการรับบทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความรับเชิญ

2019-09-09

วารสารหาดใหญ่วิชาการ ขอยกเลิกการรับบทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความรับเชิญ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป