เจ้าของ

         มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


คณะที่ปรึกษา

          อาจารย์ประณีต                               ดิษยะศริน
          ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล                 เหล่าสุวรรณ
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส           ดิษยะศริน สัตยารักษ์
          ดร.ธารพรรษ                                  สัตยารักษ์


บรรณาธิการ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง


รองบรรณาธิการ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ลิ้มโยธิน


ประจำกองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

 

ม.สงขลานครินทร์

ศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต

 

ม.ธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา

 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  เจริญจิระตระกูล

 

จังหวัดชุมพร (เกษียณ)

รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์  ดีนาน

 

ม.รังสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  โกสลากร
เพิ่มพูนวิวัฒน์

 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

 

ม.วลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี

 

ม.มหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี  ยีหมะ

 

ม.ราชภัฏสงขลา

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ  เจริญวงศ์ระยับ

 

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม  นาคอ้าย

 

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  กุณฑล

 

ม.ราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช  แก้วจำนงค์

 

ม.ทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพร เนาว์สุวรรณ

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  ประธาน

 

ม.หาดใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรชัย พันธ์คง

 

ม.หาดใหญ่

ดร.สิริลักษณ์  ทองพูน

 

ม.หาดใหญ่

ดร.เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์

 

ม.หาดใหญ่


ฝ่ายตรวจสอบด้านภาษา

         อาจารย์เอริค              แกรี่อัลลีน
         ดร.เกริก                     กี่สวัสดิ์คอน


ฝ่ายบริหารจัดการ

          ดร.เพ็ญสุข               เกตุมณี
          นางสาวอริศรา          พฤกษ์ฎากรณ์
          นายณัฐวุฒิ               ชีวพิทักษ์ผล