เจ้าของ

         มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


คณะที่ปรึกษา

         อาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน
         ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  เหล่าสุวรรณ
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน   สัตยารักษ์
         ดร.ธารพรรษ  สัตยารักษ์


บรรณาธิการ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง


รองบรรณาธิการ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ลิ้มโยธิน


ประจำกองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ม.สงขลานครินทร์

ศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ม.ธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  เจริญจิระตระกูล

คณะเศรษฐศาสตร์

จังหวัดชุมพร (เกษียณ)

รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์  ดีนาน

คณะพยาบาลศาสตร์

ม.บูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

สำนักวิชาการจัดการ

ม.วลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี

วิทยาลัยการจัดการ

ม.มหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี  ยีหมะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ม.ราชภัฏสงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  กุณฑล

คณะครุศาสตร์

ม.ราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ  เจริญวงศ์ระยับ

คณะครุศาสตร์

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช  แก้วจำนงค์

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ม.ทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  นาคอ้าย

คณะครุศาสตร์

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

รองศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ  สุวรรณณัฐโชติ

คณะศิลปศาตร์และศึกษาศาสตร์     

ม.หาดใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร.วัน  เดชพิชัย

คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์   

ม.หาดใหญ่

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  ประธาน

คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์   

ม.หาดใหญ่

ดร.สิริลักษณ์  ทองพูน

คณะบริหารธุรกิจ

ม.หาดใหญ่


ฝ่ายตรวจสอบด้านภาษา

         อาจารย์เอริค              แกรี่อัลลีน
         อาจารย์ฮากิม             สุดินปรีดา


ฝ่ายบริหารจัดการ

         อาจารย์สุชาดา         สุวรรณขำ
         อาจารย์สุพรรณี        เกสรินทร์
         นางสาวอริศรา          พฤกษ์ฎากรณ์