วารสารหาดใหญ่วิชาการ (HATYAI ACADEMIC JOURNAL)

วารสารหาดใหญ่วิชาการ เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ นิติศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยจัดพิมพ์ 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

จัดพิมพ์และเผยแพร่ :  2 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

ISSN : 1686-1868 (Print) เริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2546)

ISSN : 2651-1614 (Online) เริ่มจัดทำตั้งแต่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2561)

***วารสารหาดใหญ่วิชาการ รับพิจารณาบทความซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI เน้นความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักจริยธรรม / จรรยาบรรณ ตรวจสอบได้ โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ของผู้เสนอหรือผู้เกี่ยวข้องใด ๆ และปฏิบัติกับผู้เขียนทุกคนด้วยความเสมอภาคกัน***

การติดต่อวารสารหาดใหญ่วิชาการ ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 - วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

2021-05-10

ด้วยระหว่างวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 - วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อวารสารหาดใหญ่วิชาการ สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อวารสารหาดใหญ่วิชาการ สามารถติดต่อได้ทาง e-mail: hu_apc@hu.ac.th หรือ ผ่านกล่องข้อความ Discussion ของระบบ ThaiJO ค่ะ

ประกาศปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารหาดใหญ่วิชาการ

2020-01-28

          วารสารหาดใหญ่วิชาการ ขอแจ้งปรับอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารฯ โดย

- บทความภาษาไทย จัดเก็บในอัตรา 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

- บทความภาษาอังกฤษ จัดเก็บในอัตรา 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

ประกาศปรับรูปแบบเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ

2019-09-09

วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปรับรูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา และเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยใช้กับบทความที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ตั้งแต่ฉบับที่ตีพิมพ์เดือน มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

Vol. 18 No. 2 (2020): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

Published: 2020-12-23

The Influence of Profitability on Stock Prices: A Case Study of Listed Companies in The Market for Alternative Investment (MAI)

Weerawan Siripong, Krittin Petchboun, Chutikarn Prisawong, Piyaporn Lohawijarn, Waristha Saengphong, Sunisa KhongKeaw, Muttanachai Suttipun

177-193

Logistical Tourism Management in Phatthalung for Elderly Tourists

Tasanee Pratan, Khanungnit Hnuchek, Numtip Trakulmaykee, Suwatchanee Petcharat, Porntip Seamhan, Jakkrit Manwicha

219-240

Management Policy and the Shortage of Professional Nurses

Noppawan Jaikong, Jindawan Thammapreecha, Ritthikorn Siriprasertchok, Thanawat Pimoljinda

241-259

View All Issues

Indexed in tci