วารสารหาดใหญ่วิชาการ (HATYAI ACADEMIC JOURNAL)

วารสารหาดใหญ่วิชาการ เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ นิติศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยจัดพิมพ์ 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

จัดพิมพ์และเผยแพร่ :  2 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

ISSN : 1686-1868 (Print) เริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2546)

ISSN : 2651-1614 (Online) เริ่มจัดทำตั้งแต่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2561)

***วารสารหาดใหญ่วิชาการ รับพิจารณาบทความซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI เน้นความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักจริยธรรม / จรรยาบรรณ ตรวจสอบได้ โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ของผู้เสนอหรือผู้เกี่ยวข้องใด ๆ และปฏิบัติกับผู้เขียนทุกคนด้วยความเสมอภาคกัน***

ประกาศปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารหาดใหญ่วิชาการ

2020-01-28

          วารสารหาดใหญ่วิชาการ ขอแจ้งปรับอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารฯ โดย

- บทความภาษาไทย จัดเก็บในอัตรา 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

- บทความภาษาอังกฤษ จัดเก็บในอัตรา 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 11

2019-12-19

"การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11"

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญท่าน และบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยสามารถศึกษาข้อมูลและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.hu.ac.th/conference/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

การติดต่อวารสารหาดใหญ่วิชาการ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

2019-12-04

ด้วยระหว่าง วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อวารสารหาดใหญ่วิชาการ สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Vol. 17 No. 2 (2019): กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Published: 2019-12-16

การเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคลก่อนและหลังเรียนรายวิชาการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลางใจ แสงวิจิตร, ธนาวุธ แสงกาศนีย์, พรทิพย์ จิระธำรง, พเนิน อินทะระ, ศรรสนีย์ สังข์สุวรรณ, ภูมิ ชี้เจริญ

127-141

การพัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาวิดา มหาวงศ์, พาสนา จุลรัตน์, อนุ เจริญวงศ์ระยับ, ช่อลัดดา ขวัญเมือง

201-220

View All Issues

Indexed in tci