รูปแบบการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า บ้านศรีเวินชัย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ผู้แต่ง

  • รัตนา สุวรรณทิพย์, เจษฎา สารสุข และ คํารณ สิระธนกุล มหาวิทยาลัยนครพนม

คำสำคัญ:

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า, ตลาดออนไลน์, ถ่ายทอดเทคโนโลยี

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องรูปแบบการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า บ้านศรีเวินชัย ตำบล       สามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์        จากชุมชน และสร้างรายได้ให้ชุมชน 2) เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 3) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำการตลาดออนไลน์ให้ชุมชนเพื่อสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ 4) เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านตลาดออนไลน์ โดยใช้การวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จากบ้านศรีเวินชัย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยได้รับการเลือกแบบเจาะจง จากสมาชิกที่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดกิจกรรม จำนวน 19 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย การประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หลักสูตรอบรมการทำการตลาดออนไลน์ชุมชนและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดออนไลน์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดออนไลน์  จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคาให้เหมาะสม และการขยายช่องทางการตลาด การขยายช่องทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์สินค้า และจากการติดตามผลพบว่า วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาเว็บเพจได้                 และขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-12