การประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์หมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์: ของบริษัทกรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • วรรธก หลิมสกุล มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ธัญภัส เมืองปัน มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

บรรจุภัณฑ์แบบหมุนเวียน, โซ่อุปทานกลุ่มยานยนต์, ต้นทุนการส่งออก

บทคัดย่อ

         แนวคิดการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว และการลดต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ของกระบวนการ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษากระบวนการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว 2.) ศึกษากระบวนการใช้บรรจุภัณฑ์แบบหมุนเวียน และ 3.) วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนของการใช้บรรจุภัณฑ์ทั้งสองแบบ มีการใช้แบบสังเกตชนิดมีส่วนร่วมในการศึกษารวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงานจริง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อหาผลการสรุปการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งหมด 800 รายการ

         ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งหมุนเวียน มีรอบเวลาในการขนส่งไปกลับ ประเทศไทย-อาร์เจนตินา เท่ากับ 113 วัน โดยมีต้นทุนรวมของการใช้บรรจุภัณฑ์เท่ากับ 6,422 บาทต่อชิ้น ซึ่งมีค่าบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวเท่ากับ 3,674 บาท หรือคิดเป็น 57.21% ของต้นทุนรวม ผลการศึกษาการใช้บรรจุภัณฑ์แบบหมุนเวียน มีต้นทุนรวมของการใช้บรรจุภัณฑ์เท่ากับ 8,280 บาทต่อชิ้น มีค่าบรรจุภัณฑ์แบบหมุนเวียนเท่ากับ 4,090 บาท หรือคิดเป็น 49.39% และมีค่าขนกลับ 1,442 บาท หรือคิดเป็น 17.42% ของต้นทุนรวม

ผลการศึกษาใน 3 และ 6 เดือนของการใช้บรรจุภัณฑ์ทั้งสองแบบเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนรวม พบว่า แบบใช้หมุนเวียนใน 3 เดือน มีต้นทุนรวมมากกว่า ใช้ครั้งเดียวเท่ากับ 8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% แต่ใน 6 เดือนการใช้แบบหมุนเวียนมีต้นทุนต่ำกว่าแบบใช้ครั้งเดียวเท่ากับ 7.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.83% โดยมีจุดคุ้มทุนของการลงทุนบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนอยู่ที่ 6 เดือน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-13