แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนเค็ม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ผู้แต่ง

  • ธนพล แก้วสังข์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • อมรรัตน์ สุทธิธรรมานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • มณีหยก พานิช มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • วิชุตา ทองท่าฉาง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คำสำคัญ:

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, บ่อพุน้ำร้อนเค็ม, การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

บทคัดย่อ

                วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ 1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บ่อน้ำพุร้อนเค็ม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อนเค็ม ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ควรมีการมุ่งพัฒนาทั้ง สี่ด้านนี้เป็นหลัก ได้แก่ คือ 1.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก คือ ศูนย์อาหาร ร้านค้า จำหน่ายสินค้าที่ระลึก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จุดพักผ่อนหย่อนใจ ห้องน้ำและบ่อน้ำเย็น แต่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนี้ต้องไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.ด้านสถานที่  คือ จัดให้มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีที่จอดรถกว้างขวางเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว 3.ด้านความปลอดภัย คือ จัดทำป้ายต่างๆ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มบุคลากรด้านการดูแลความปลอดภัย จัดให้มีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 4.ด้านการบริการ คือ  จัดหรือเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่คอยบริการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว จัดหรือเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว เช่น นวดแผนไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-12