การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้แต่ง

  • อานนท์ พั้วทัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • ธาดา ทรัพยเกษตรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • สดุดี คำมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • จุฬา เจริญวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วม, การบริหารงาน, องค์การบริหารส่วนตำบล

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล มีค่าความเชื่อมั่น 0.89  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 232 คน มีอายุระหว่าง จำนวน 36-45 ปี มีสถานภาพสมรส จำนวน163 คน มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 173 คน ประกอบอาชีพค้าขาย จำนวน 161 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000 บาท จำนวน 206 คน สถานภาพในชุมชนเป็นลูกบ้าน จำนวน 327 คน และอาศัยอยู่ในชุมชน 16-20 ปี จำนวน 191 คน ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์  ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติ  ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล  และด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-12