ภาพอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา: ทัศนะจากหลายภาคส่วนในท้องถิ่น

ผู้แต่ง

  • อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • ธาริกานต์ ธนัญชยะกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ:

ภาพอนาคต, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานการณ์ชุมชนและศึกษาภาพอนาคตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยอาศัยวิธีวิทยาการประเมินชนบทอย่างเร่งด่วน (Rural Rapid Appraisal: RRA) ซึ่งประกอบด้วยการสำรวจข้อมูลชุมชนและจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion: FGD) จากผู้แทนภาคส่วนในชุมชนที่หลากหลายจำนวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากผู้นำชุมชน และ ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคม ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากทั้งทางกายภาพเศรษฐกิจ สุขภาพชุมชน สังคมและวัฒนธรรม ในส่วนของภาพอนาคตชุมชนแห่งนี้พบว่าในระยะ 5 ปี พื้นที่แห่งนี้น่าจะเกิดสภาพเศรษฐกิจในชุมชนที่ชะลอตัว ภาคอุตสาหกรรมลดขนาดหรือปิดกิจการลง และค่านิยมการบริโภคแบบตะวันตกเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ในระยะ 10 ปี พบว่าประชากรวัยหนุ่มสาวจะให้ความสำคัญกับสินค้าหรือบริการนอกพื้นที่ ปัจจัยทางการเมืองระดับชาติจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน และระบบสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณจะครอบคลุมในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ระยะ 15 ปี พบว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจในพื้นที่น่าจะมากขึ้น ผู้ที่ทำการเกษตรกรรมจะเหลืออยู่น้อยมาก และการเคลื่อนย้ายประชากรออกนอกชุมชนจะมีมากยิ่งขึ้น และในระยะ 20 ปี คาดว่าความเป็นเมืองอาจจะเข้ามาสู่ในท้องถิ่นแห่งนี้อย่างเต็มรูปแบบ และการขนส่งสาธารณะรูปแบบใหม่ ๆ อาจจะเข้ามาสู่พื้นที่

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-15