การออกแบบการท่องเที่ยวแบบโอทอปนวัตวิถี เพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชนกำแพงแสนให้เข้มแข็ง

ผู้แต่ง

  • นุจนาถ นรินทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • เขวิกา สุขเอี่ยม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • สิทธิ์ ธีรสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
  • อนามัย ดำเนตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน

คำสำคัญ:

โอทอป, การท่องเที่ยว, ศักยภาพ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          การออกแบบการท่องเที่ยวแบบโอทอปนวัตวิถี เพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชนกำแพงแสนให้เข้มแข็ง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการท่องเที่ยวแบบโอทอปนวัตวิถีเพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 2) เพื่อออกแบบการท่องเที่ยวแบบโอทอปนวัตวิถี 3) เพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และ 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบโอทอปนวัตวิถีแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีทางการท่องเที่ยว การศึกษาศักยภาพของสินค้าโอทอป จากผลการศึกษาพบว่าสินค้าโอทอปนวัตวิถีในชุมชนกำแพงแสนจำนวน 19 ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 หมวดหลัก คือหมวดของกิน และของใช้ จากผลิตภัณฑ์
โอทอปทั้งหมดนำสู่การศึกษาศักยภาพ พบว่ามีศักยภาพด้านคุณค่า และด้านความมีชื่อเสียง ทางด้านการตลาดมีความพร้อมที่จะนำเสนอสู่ตลาดของกินและของใช้ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถนำมาสร้างเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบโอทอปนวัตวิถี ในกำแพงแสนโดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ “One Day Trip ช้อปของกินของใช้” และ “2 วันหนึ่งคืนเที่ยวไม่ไกลไปกำแพงแสน” จากการสัมภาษณ์กับนักท่องเที่ยวเบื้องต้นรายการท่องเที่ยวที่นำเสนอได้รับความสนใจ และนักท่องเที่ยวเต็มใจที่จะท่องเที่ยวตามเส้นทางที่นำเสนอซึ่งหากรูปแบบการท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีเกิดขึ้นจริงก็จะสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนกำแพงแสนเข้มแข็งตามมา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-17